• poskytovanie právnych služieb v katastrálnych konaniach, vrátane vkladov, zápisov a výmazov v katastri nehnuteľností,
  • právne poradenstvo a zastupovanie v stavebných konaniach, v správnom konaní pred colnými orgánmi, daňovými orgánmi, stavebnými úradmi a orgánmi na úseku ochrany životného prostredia,
  • zastupovanie v priestupkovom konaní,
  • zastupovanie pred ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy vrátane podávania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov,
  • právne poradenstvo a zastupovanie v daňovom konaní,
  • právne poradenstvo a zastupovanie pri prejednávaní správnych deliktov,
  • právne poradenstvo a kompletný právny servis týkajúci sa náhrada škody spôsobenej pri výkone verejnej moci,
  • právne poradenstvo v oblasti medicínskeho práva – právna zodpovednosť zdravotníkov, práva pacientov,
  • právne poradenstvo, vypracovanie dokumentácie a zastupovanie vo verejnom obstarávaní.