• emisie cenných papierov,
 • prevody cenných papierov,
 • umorovanie cenných papierov,
 • zriaďovanie záložného práva k cenným papierom,
 • upisovanie akcií a zmena ich formy,
 • zastupovanie pred centrálnym depozitárom,
 • právo zmenkové a šekové, zmenkové vzťahy vrátane vymáhania zmenkových dlhov,
 • problematika obchodného zastúpenia a zastupovanie v sporoch z nich plynúcich,
 • príprava a dojednanie úverovej dokumentácie, vrátane zabezpečovacích zmlúv a prostriedkov,
 • zastupovanie klientov v licenčných a iných konaniach pred Národnou bankou Slovenska, týkajúcich sa dohľadu nad bankovníctvom, poisťovníctvom a kapitálovým trhom,
 • posúdenie a úprava zahraničných bankových a leasingových dokumentov v súlade s právom Slovenskej republiky,
 • príprava a posúdenie interných predpisov a obchodných podmienok bánk a poisťovní,
 • príprava a posúdenie leasingových zmlúv,
 • vypracovanie úverových a obdobných bankových zmlúv,
 • vypracovanie a realizácia zabezpečovacích mechanizmov pre uzatvorené úverové a obdobné zmluvy,
 • vypracovanie zmlúv o postúpení pohľadávok, resp. prevzatí záväzkov,
 • komplexné vymáhanie pohľadávok a iných nárokov z úverových a obdobných zmlúv.