• vypracovávanie vnútorných smerníc spoločností,
  • poradenstvo ohľadom dočasného prideľovania zamestnancov na výkon práce u iného zamestnávateľa,
  • poradenstvo a poskytovanie právnej pomoci ohľadom zákonných spôsobov skončenia pracovného pomeru,
  • právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov poskytované pre zamestnancov aj zamestnávateľov,
  • spracovanie dokumentov týkajúcich sa vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru,
  • zastupovanie zamestnávateľa pri pracovnoprávnych sporoch pred súdmi,
  • zastupovanie zamestnanca v pracovnoprávnych sporoch pred súdmi,
  • právne poradenstvo týkajúce sa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • uplatňovanie a vymáhanie nárokov zo zodpovednosti za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch.