• vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a zastúpenie na rokovaniach ohľadom týchto zmlúv,
  • procesné zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi štátnej správy (v sporových aj nesporových konaniach),
  • uplatňovanie a vymáhanie nárokov zo spôsobenej škody a z bezdôvodného obohatenia,
  • uplatňovanie nárokov z poistných udalostí,
  • ochrana vlastníckeho práva, vecné práva k cudzím veciam,
  • poskytovanie kompletného právneho servisu súvisiaceho s katastrom nehnuteľností
  • právne poradenstvo ohľadom vzťahov týkajúcich sa vlastníctva bytov a nebytových priestorov,
  • právne poradenstvo a zabezpečenie registrácie ochranných známok, patentov, úžitkových vzorov a ďalších predmetov duševného vlastníctva,
  • dojednávanie obsahu a podmienok mimosúdnych urovnaní,
  • spotrebiteľské právo,
  • právne poradenstvo a procesné zastúpenie v konaniach o preskúmaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov súdmi.