• kompletný právny servis v oblasti práva obchodných spoločností, najmä založenie, vznik, zmena, zrušenie obchodných spoločností a ich likvidácia podľa potrieb klienta, a to aj pre zahraničných klientov,
 • vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv podľa Obchodného zákonníka,
 • prepravné zmluvy a zastupovanie v sporoch z nich plynúcich, 
 • plnenie registračných a oznamovacích povinností, 
 • poradenstvo a právna pomoc v oblasti postupovania a vymáhania pohľadávok, ako aj zastupovanie v prípadnom následnom súdnom konaní, 
 • dojednávanie obsahu a podmienok mimosúdnych urovnaní, 
 • M&A, mergers and acquisitions,
 • poradenstvo a právna pomoc v oblasti práva hospodárskej súťaže a práva na ochranu pred nekalou súťažou,
 • poradenstvo a právna pomoc pri ochrane obchodného mena,
 • zastupovanie pred katastrálnym úradom, živnostenským úradom, obchodným registrom a inými orgánmi za účelom zabezpečenia podnikateľských aktivít,
 • vypracovanie návrhov na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, prihlasovanie pohľadávok a zastupovanie v konkurznom konaní,
 • poskytovanie právnych služieb pri organizácii a vedení zasadnutí valných zhromaždení a iných orgánov obchodných spoločností.