• analýza rizík vyplývajúcich z možnosti vyhlásenia konkurzu,
  • analýza rizík vyplývajúcich z možnosti podania návrhu na reštrukturalizáciu,
  • prihlášky a vymáhanie pohľadávok v konkurzných konaniach,
  • reštrukturalizácia podnikov v hospodárskych ťažkostiach,
  • poradenstvo a zastupovanie pre likvidátorov a veriteľov spoločností v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach,
  • podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu,
  • zastupovanie v incidenčných konaniach, najmä v konaniach o vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu a v konaniach o vylúčenie majetku zo súpisu podstaty,
  • oddlženie spoločnosti.

Poskytuje aj služby správcu konkurznej podstaty, pre viac informácií navštívte www.spravcovska.sk.