Správne právo

Správne právo

poskytovanie právnych služieb v katastrálnych konaniach, vrátane vkladov, zápisov a výmazov v katastri nehnuteľností, právne poradenstvo a zastupovanie v stavebných konaniach, v správnom konaní pred colnými orgánmi, daňovými orgánmi, stavebnými úradmi a orgánmi na úseku ochrany životného prostredia, zastupovanie v priestupkovom konaní, zastupovanie pred ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy vrátane podávania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov, právne poradenstvo…

Read More