Cenné papiere a bankové právo

Cenné papiere a bankové právo

emisie cenných papierov, prevody cenných papierov, umorovanie cenných papierov, zriaďovanie záložného práva k cenným papierom, upisovanie akcií a zmena ich formy, zastupovanie pred centrálnym depozitárom, právo zmenkové a šekové, zmenkové vzťahy vrátane vymáhania zmenkových dlhov, problematika obchodného zastúpenia a zastupovanie v sporoch z nich plynúcich, príprava a dojednanie úverovej dokumentácie, vrátane zabezpečovacích zmlúv a prostriedkov, zastupovanie…

Read More