Pracovné právo

Pracovné právo

vypracovávanie vnútorných smerníc spoločností, poradenstvo ohľadom dočasného prideľovania zamestnancov na výkon práce u iného zamestnávateľa, poradenstvo a poskytovanie právnej pomoci ohľadom zákonných spôsobov skončenia pracovného pomeru, právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov poskytované pre zamestnancov aj zamestnávateľov, spracovanie dokumentov týkajúcich sa vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru, zastupovanie zamestnávateľa pri pracovnoprávnych sporoch pred súdmi, zastupovanie zamestnanca…

Read More